ණය ඉල්ලුම් පත්‍රයඅවම රු.5,000 උපරිම රු.30,000

ණය ගණන

ගෙවියයුතු කාලය

ආපසු ගෙවීමට ඇති මුළු මුදල


+94
ඔබගේ ඉල්ලුම්පත ආරම්භ කරන්න

ඉහත අයදුම්පත ආරම්භ කිරීමේදී ඔබ විසින් භාවිත කිරීමේ කොන්දේසි හා රහසිගත භාවය සදහා වූ කොන්දේසි පිළිගන්නා බවට සහතික කරයි.

පහසු පියවර 4කින් මුදල් ලබාගැනීම හා ආපසු ගෙවීම


අයදුම්පත පුරවන්න

විනාඩි 5කින් අයදුම්පත පුරවන්න

අනුමැතිය සඳහා රැඳී සිටින්න

ණය මුදල සඳහා විනාඩි 30ක් ඇතුලත අනුමැතිය

මුදල් ලබාගන්න

අනුමැතිය ලැබුණු විගස විනාඩි කීපයක් ඇතුලට මුදල් ඔබගේ ගිණුමට බැරවනු ඇත.

නැවත ගෙවීම

අපගේ බැංකු ගිණුමට නැවත ගෙවන්න.

ක්ෂණික ණය සදහා අයදුම් කරන්නේ ඇයි ?

මේ සඳහා එකින් එක වෙනස් වූ හේතු ගණනාවක් ඇති බැවින් අප විසින් සවිස්තරාත්මක තොරුතුරු නොඅසයි. ඔබගේ ඊලග වැටුප් දිනය තෙක් කාලය තුල ඔබට හදිසි බිල් ගෙවීමක් හෝ වාහන අලුත්වැඩියාවක් වැනි අවස්ථා එලබෙන බව අපි දනිමු. එවැනි අවස්ථාවකදී අප ඔබගේ සහයට සිටි. ඔබ විසින් කල යුත්තේ අපගේ අයදුම්පත නිවැරදිව සම්පුර්ණ කිරීම පමණයි.

ණයක් අයැදුම් කිරීමට ඇති සුදුසුකම් මොනවාද?

කිසිදු ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමක් අපට අවශ්‍ය නැත. පහත සදහන් විස්තර තොරතුරු පමණක් සූදානම් කරගන්න:

ඔබගේ හැදුනුම් පත් අංකය
වයස අවුරුදු 22 - 55 අතරද යන බව.
රැකියාවක නියුතු බව
ඔබගේ බැංකු ගිණුමේ විස්තර, ගිණුම් අංකය, ගිණුම් හිමියාගේ නම, මුදල් බැරකිරීම සදහා බැංකු ශඛාව

ඔබ මුදල් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

ණය මුදල අනුමත වූ වහාම ඔබගේ ගිණුම් අංකයට මුදල් බැරකර ඊ මේල් හෝ කෙටි පණිවිඩයකින් දන්වනු ඇත. ඒ සදහා ඔබගේ ගිණුමේ විස්තර ඔබගේ ණය ඉල්ලුම් පතෙහි නිවැරිදිව සදහන් කරන්න.

Commercial Merchant Credit (Pvt) Ltd? තෝරාගත යුත්තේ ඇයි ?

Commercial Merchant Credit (Private) Limited (CMC) යනු: PV 00205044 දරණ ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය යටතේ ලියාපදිංචි සමාගමකි.

සුලු පරිමාණයේ ණය පහසුකම් සදහා ශ්‍රී ලංකික ජනතාවට ක්ෂණිකව ණය අනුමතකර, ඔබගේ ගිණුමට මුදල බැර කරයි. අනෙකුත් ආකාරයේ විවිධ ආකෘති පත්‍ර සහතික පත්‍ර පිරික්සීමක් හෝ ආකෘති පත්‍ර සහතික කරන නොයෙකුත් ලියකියවිලි වලින් තොරව කල් ගතවන ක්‍රියාමාර්ගයකින් තොරව ඔබගේ ණය අනුමත කරයි. නියමිත දිනයට ගෙවන පොරොන්දුව මත ක්ෂණික ණය පහසුකම් ලබාදීමේ සංකල්පය මත අපි ක්‍රියාත්මක වෙමු. සම්මුඛ පරීක්ෂණ, ප්‍රශ්ණ ඇසීම් නැත. ඔබගේ ක්ෂණික ණය අවශ්‍යතාවයන්ට අපි විසදුමක් වෙමු.