ක්‍රමවේදය

ඔබ අවුරුදු 22 කට වැඩි අයෙක්ද? ස්ථිර රුකියාවක් ඇති අයෙක්ද එසේ නම් අපගේ ආයතනයෙන් කෙටි කාලීන ණයක් ලබා ගැනීමට ඔබ සුදුස්සෙක් වනු ඇත.

කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව ඉක්මනින් ණය සැකසීම සඳහා, අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු පුරවන්න. නිවැරදි තොරතුරු සැපයීමට අසමත් වුවහොත් ණය අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.


1. ඔබගේ ණය ඉල්ලුම සකස් කරන්න.

ඔබගේ ණය මුදල තීරණය කරගන්න.(පළමු ණය අයදුම් කරුවන් හට උපරිම ණය මුදල රු 15,000 කට සීමා වේ.) දැන් ඔබට අවශ්‍ය දින ගණන තෝරන්න. ඔබගේ මුල් නම සහ අග නම දුරකථන අංකය නිවැරදිව ඇතුලත් කරන්න. ඔබට ඇති ගෙවීම් වෙබ් අඩවියේ යාන්ත්‍රිකව පෙන්නුම් කරයි ඔබ මෙම ගෙවීමට එකග නම් සහ අපගේ කොන්දේසි වලට එකග නම් "Click Apply to Proceed" බොත්තම ඔබන්න.

2. ඔබගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය පිරවීම

ඔබේ සරල ඉල්ලුම් පත්‍රය අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීම මහින් පුරවන්න.හදුනාගැනීමට සහ තහවුරු කරගැනීම සඳහා යම් ලේඛන කිරීම අපි ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙමු.

3. ක්ෂණිකව තීරණය කරන්න.

පැය 24ක් තුල ඔබ ඉල්ලුම් කරන ණය මුදල අනුමත බව අපි ඔබට දැනුම් දෙමු. අනුමත කල පසුව එම මුදල කෙලින්ම ඔබගේ ගිණුමට බැර කරනු ඇත.


ඔබට අවශ්‍ය මොහොතේ ඔඛේ අතට මුදල්.

පැය කීපයක් ඇතුලත අපගේ තීරණය ඔබට දැනුම් දෙමු. මිනිත්තු කීපයක් ඇතුලත ඔබගේ ගිණුමට මුදල් බැර කර, ඔබේ සැබෑ හදිසියකදී ඔබට අවැසි මුදල ලබාදීමට අපි සැබැවින්ම පොරොන්දු වෙමු.

පලමු ණය ඉල්ලුම්කරුට ණය දීමේ සීමවක් තිබේ. ඔබ වගකීමෙන් අපගේ ණය සේවාව භාවිත කරන්නේ නම් ඔබ ඊළඟ වතාවේ ණය ඉල්ලුම් කරන විට ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමත්, වඩා පහසු ආකාරයට ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමටත් අපි කටයුතු කරමු.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්ණ තිබේ නම් අපගේ පිටුව පරිශීලනය කරන්න.