ආපසු ගෙවන්න

පහත සදහන් ඕනෑම ක්‍රමයකදී දින 10 හෝ දින 30 ක් හෝ (ඔබ ඉල්ලුම් කල දින අනුව) ඇතුලත ණය ගෙවා නිමකල හැකිය.

1 සෘජු මුදල් ප්‍රේෂණ

ඔබට අන්තර්ජාල බැංකු පසුකම ඇත්නම් ඉතා පහසුවෙන් ගෙවීම් කරගත හැක. බැංකු විවෘතව ඇති වෙලාවක, තැන්පතු පතක් පිරවීම මගින් කලහැක. තැන්පතු පතේ සටහන් යටතේ හදුනාගැනීම සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය,දුරකථන අංකය හෝ අප විසින් දෙන ලද ගිණුම් අංකය අනිවාර්යයෙන් සදහන් කරන්න. අපගේ බැංකු ගිණුම් විස්තර.

Name of the Bank: Commercial Bank
Branch: Boralesgamuwa
Name of account holder: Commercial Merchant Credit (Pvt) Ltd.
Account number: 1000 080 092
Account type: Current Account

කරුණාකර මතක තබාගන්න :

  • මුදල් තැන්පත් යන්ත්‍රය භාවිතා කරන්නේ නම් ඔබේ හැදුනුම්පත් අංකය,දුරකථන අංකය හෝ ණය සදහා අදාළ අංකය ගෙවුම් පත්‍රයේ “ Notes ”යන කොටසේ ලියන්න. ගෙවුම් පත්‍රයේ පිටපතක් හැදුනුම්පත් අංකය සමග ණය මුදලට අදාල අංකය “Loan Referance Number” කරුණාකර info@cmclanka.com වෙත එවන්න.

2 අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම් යටතේ

ඔබ අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම් යටතේ බැංකුවක ලියාපදිංචි ඇත්නම්, ඔබගේ බැංකු ගිණුමෙන් CMC බැංකු ගිණුමට ණය වාරිකය මාරු කර යැවිය හැකිය. ක්ෂණිකව එම බැංකුව මගින් ඔබගේ මුදල් වාරිකය සහ මුදල ජංගම දුරකතනයට SMS එකක් මගින් තහවුරු කරනු ඇත. ඒ වගේම අපගේ බැංකුව මගින් අපටද ඒ බව දන්වනු ඇත

  • ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකු ගිණුමට ඇතුල්වන්න.
  • ඉන්පසුව මුදල් යැවීම ඔස්සේ තෙවන පාර්ශවයකට යවන ලෙස තෝරාගන්න.
  • අදාල තොරතුරැ ඇතුලත් කරන්න එහිදී පහත බැංකු වලින් එකක් තෝරාගන්න.

කරුණාකර මතක තබාගන්න :

  • හැදුනුම්පත් අංකය,දුරකථන අංකය හෝ ණය සදහා අදාළ අංකය ගෙවුම් පත්‍රයේ “ Notes ”යන කොටසේ ලියන්න.
  • මුදල් බැර කරන්න.